Beleidsplan

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van  Stichting Malawi Mission Work Team en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven.

Commitment

MMWT heeft zich na afronding van het meerjarenproject ten behoeve van het Nkhoma Hospital in 2017 opnieuw verbonden aan een project in Malawi, te weten het Embangweni Mission Hospital.

Positie MMWT

MMWT vervult in Embangweni een ondersteunde en adviserende rol, taken en verantwoordelijkheden blijven in handen van het Hospital Management Team.
Aanpak. MMWT staat in Embangweni een gefaseerde en holistische benadering voor met het doel om op alle terreinen vooruitgang te boeken. MMWT richt zich primair op de renovatie van ziekenhuisgebouwen, maar tevens is sprake van bredere steun en kennisoverdracht.

Endstate

De beoogde eindsituatie is een regionaal ziekenhuis (inbegrepen de 4 Health Centers) met:

1. goede infrastructuur (gerenoveerde en/of nieuwe afdelingen/gebouwen, stafwoningen),
2. goede basisvoorzieningen (water en elektriciteit),
3. goede medische uitrusting (apparatuur, bedden, etc.),
4. voldoende geneesmiddelen (medicijnen),
5. voldoende opgeleid en gemotiveerd (medisch) personeel,
6. een goed functionerend Management Team (medisch, financieel/administratief, logistiek/onderhoud), en
7. voldoende transportcapaciteit.

Hoofddoel

Het hoofddoel is een ziekenhuis waar medische zorg voor de bevolking betaalbaar en toegankelijk is.
Plan van aanpak. In overleg en in gezamenlijkheid met Hospital Director en Health Director dienen de volgende acties te worden ondernomen:

1. Identificeren van tekorten/problemen;
2. Bepalen wat nodig is om tekorten/problemen op te lossen;
3. Aangeven van de prioriteiten;
4. Vaststellen van een gezamenlijk actieplan (roadmap met milestones op de verschillende terreinen) en vaststellen van actienemers (wie doet wat);
5. Periodieke evaluatie en bewaken van de voortgang.

Beperkte capaciteit MMWT

MMWT is qua mogelijkheden en financiële middelen beperkt, andere actoren (VS, Ierland) en stakeholders (Health Director, GS Synod of Livingstonia) zullen in het actieplan voor Embangweni Hospital moeten worden betrokken. Embangweni Hospital Director is primair verantwoordelijk, MMWT vervult een ondersteunende en adviserende rol.

Projectplan 2006 – 2012

Gedurende deze jaren zijn achtereenvolgens gerealiseerd:

 • 2006: Huis voor Malawiaanse arts gebouwd
 • 2008: Mannen-, vrouwen- en kinderafdeling volledig gerenoveerd
 • 2009: Kraamafdeling, verloskamers en privé-afdeling volledig gerenoveerd
 • 2010: Chirurgische afdeling volledig gerenoveerd
 • 2012: Kinderafdeling volledig gerenoveerd

Projectplan  2013 – 2016

 • Onderhoudsprogramma voor eerder gerenoveerde afdelingen.
 • Tijdens dit onderhoudsproject worden Malawiaanse vakmensen bijgeschoold door Nederlandse vakbekwame teamleden.
 • Nieuwbouw van 6 huisjes voor medische staf.

De wijze waarop MMWT dit doet is statutair vastgelegd en wordt bereikt door:

 • Het organiseren en financieren van kleinschalige bouw- en renovatieprojecten voor gezondheidszorg in Malawi.
 • Het stimuleren en creëren van mogelijkheden voor een betere gezondheidszorg in Malawi.
 • Mede met behulp van de lokale bevolking.
 • Een bijdrage te leveren aan bestaande projecten die gericht zijn op een betere gezondheidszorg in Malawi
 • Geld in te zamelen middels sponsoring en giften.
 • Voorlichtings- en promotieactiviteiten. 

Aanpak

De aanpak van MMWT wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:

 • Concreet en praktisch.
 • Directe, maar duurzame resultaten.
 • Lage overheadkosten.
 • Intensieve samenwerking met lokale bevolking of partijen.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Malawi Mission Work Team wordt gevormd (in alfabetische volgorde) door:

 • Henk Ariese: voorzitter
 • Jan van Putten: secretaris
 • Dirk Bassa: penningmeester
 • Dirk Bos: bestuurslid
 • Kors van der Ent: bestuurslid
 • Wim Pluimers: bestuurslid
 • Jaap de Visser: bestuurslid

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.

Zo nodig reist een delegatie van het bestuur naar Malawi om de persoonlijke relaties te onderhouden en ondersteuning te bieden in de uitvoering. Tijdens deze bezoeken wordt het beleid, de stand van zaken, de financiën en de plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met het management team van het Nkhoma hospital, de kerk (eigenaar van het ziekenhuis) het lokale vrijwilligers echtpaar en andere betrokkenen.

Gedragscode en vergoedingen

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel, alsmede een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid. De kosten die bestuursleden en andere betrokken vrijwilligers maken komen niet voor rekening van de stichting. Alleen het ter plaatse aanwezige vrijwilligersechtpaar ontvangt een geringe vergoeding.

Samenwerking

Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen werkt stichting MMWT samen met andere organisaties. Zo werd samengewerkt met NCDO, ICCO en Impulsis. De laatste jaren is er een vruchtbare samenwerking met Wilde Ganzen. 

Jaarrekening

Het bestuur legt middels een opvraagbare en openbare jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Kerncijfers hier uit zijn te vinden op de website. Ook vindt verantwoording plaats aan de Wilde Ganzen.

Verklaring Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Malawi Mission Work Team heeft van de Belastingdienst een verklaring ontvangen zoals bedoeld in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4, successiewet 1954, hetgeen inhoud dat de stichting volgens de in 2007 geldende regelgeving wordt aangemerkt als een tot algemeen nut beogende instelling, een zogenaamde ANBI.

Website

De website www.mmwt.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over de projecten. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.

Informatiemateriaal

MMWT wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er nagenoeg geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld.  De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Voor bepaalde projecten of activiteiten wordt gericht materiaal ontwikkeld, waarvoor altijd een sponsor gezocht wordt. 

Financieel beleid

Stichting MMWT besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid. Concreet betekent dat een financieel beleid dat er vanuit gaat dat het beschikbaar vermogen en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om aan de verplichtingen en toezeggingen te kunnen voldoen. Er wordt maandelijks vanuit Embangweni gerapporteerd aan het bestuur. Deze rapportage bevat een financieel overzicht en een feitelijk verslag van de vorderingen.

Beleidsplan Stichting MMWT
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 oktober 2017